โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

วิสัยทัศน์

 “ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
^