โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว

  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

 • thumbnail

  นางมณีรัตน์ พรมคำบุตร

  รองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางสุมาลี เทวฤทธิ์

  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายฉนวน อุทโท

  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายอธิปติ จิตภักดี

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายประภาส กุลเกลี้ยง

  หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพครู

 • thumbnail

  นางรชนีกร ระฟ้า

  หัวหน้างานธุรการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสมพร สิงหศิริ

  กรรมการบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสุมาลี เทวฤทธิ์

  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางกุลนิตย์ มีสารพัน

  หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล เทียบโอนการศึกษา

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ มีสารพันธ์

  หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นางรุจิเรขา สิงจินดา

  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

 • thumbnail

  นางสุธาวัลย์ แสงกล้า

  คณะกรรมการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นายณัฏฐชัย กลางประพันธ์

  กรรมการบริหารวิชาการและ กิจกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายฉนวน อุทโท

  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางรวิวรรณ คุ้มนายอ

  หัวหน้างานธุรการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสมพร สิงหศิริ

  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 • thumbnail

  นางรชนีกร ระฟ้า

  หัวหน้างานโภชนาการ

 • thumbnail

  นางปรุงจิตร แสบงบาล

  หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 • thumbnail

  นางอภาภรณ์ วรรณสวัสดิ์

  หัวหน้างานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายอธิปติ จิตภักดี

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางกัญญาภัทร สุดานิช

  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

  หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ศิลป์ การถวิล

  หัวหน้างานพัสดุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางจารุวรรณี เจริญท้าว

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางรชนีกร ระฟ้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอรอนงค์ บุญไชยโย

  ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายสุวัฒศิลป์ การถวิล

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสุมาลี เทวฤทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรุจิเรขา สิงห์จินดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางดารุณี ดวงวงษา

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายประภาส กุลเกลี้ยง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกัญญาภัทร สุดานิช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกุลนิตย์ มีสารพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ สิงห์จินดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลัดดา กิ่งภูเขา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุธาวัลย์ แสงกล้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ มีสารพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทองสัน แสนขาว

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางอภาภรณ์ วรรณสวัสดิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายอธิปติ จิตรภักดี

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี รัตนศรีหา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุรเวษฐ์ นิลพันธ์

  ครูอัตราจ้างภาษาจีน

 • thumbnail

  Mr.Mohammad NaZri A.Malon

  ครูต่างชาติ

 • thumbnail

  นางสาวอรอนงค์ สกุลซ้ง

  ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายสาโรจน์ ชำนาญกิจ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายสุทธิพงษ์ โอฐหมื่นหน้า

  ครูอัตราจ้างดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางระวิวรรณ คุ้มนายอ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายณัฏฐชัย กลางประพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

 • thumbnail

  นายฉนวน อุทโท

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพละศึกษา

 • thumbnail

  นางสมพร สิงหศิริ

  ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางปรุงจิตร แสบงบาล

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณัฏฐชัย กลางประพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

^