โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

      โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  เดิมชื่อ  โรงเรียนห้วยผึ้ง  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
สังกัดกองมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน   ๒๕๑๘  เนื่องจากความต้องการของราษฎรในตำบลไค้นุ่น และตำบลคำบง  เพราะในขณะนั้น  อำเภอกุฉินารายณ์
มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว  (โรงเรียนบัวขาว)  ประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวก  จากเหตุผลดังกล่าวได้มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งริเริ่มและวิ่งเต้นและประสานงาน  เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยได้ติดต่อขอที่ดินจากนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์  เพื่อใช้เป็นที่สร้างอาคารเรียน  และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเต็มรูปแบบ  เปิดสอนสายสามัญ  โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  ห้องเรียนละไม่เกิน  ๔๕  คน  โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยามีผู้บริหารมาแล้วจำนวน 
จำนวน  2  คน  และในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มี  นางสาวทศพร  ทักษิมา  เป็นผู้อำนวยการ  ซึ่งเป็นผู้บริหาร
คนที่  ๑๐ 

               ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  ๘๒๔  คน มี  ๒๖  ห้องเรียน
จำนวนครู ๕๔ คน  พนักงานราชการ จำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  ๑  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  ๖  คน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูไทยในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (EIS)  ในระดับชั้น ม.๑  และ ม.๔  เป็นปีที่ ๒ 

และจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (Gifted)  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๔  ขึ้นเป็นปีแรก

^