โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางดารุณี ดวงวงษา

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายประภาส กุลเกลี้ยง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกัญญาภัทร สุดานิช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกุลนิตย์ มีสารพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ สิงห์จินดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลัดดา กิ่งภูเขา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุธาวัลย์ แสงกล้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ มีสารพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทองสัน แสนขาว

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางอภาภรณ์ วรรณสวัสดิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

^