โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายอธิปติ จิตภักดี

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางกัญญาภัทร สุดานิช

  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

  หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ศิลป์ การถวิล

  หัวหน้างานพัสดุ

^