โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายฉนวน อุทโท

  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางรวิวรรณ คุ้มนายอ

  หัวหน้างานธุรการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสมพร สิงหศิริ

  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 • thumbnail

  นางรชนีกร ระฟ้า

  หัวหน้างานโภชนาการ

 • thumbnail

  นางปรุงจิตร แสบงบาล

  หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 • thumbnail

  นางอภาภรณ์ วรรณสวัสดิ์

  หัวหน้างานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

^