โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางสุมาลี เทวฤทธิ์

  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางกุลนิตย์ มีสารพัน

  หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล เทียบโอนการศึกษา

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ มีสารพันธ์

  หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 • thumbnail

  นางรุจิเรขา สิงจินดา

  หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

 • thumbnail

  นางสุธาวัลย์ แสงกล้า

  คณะกรรมการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นายณัฏฐชัย กลางประพันธ์

  กรรมการบริหารวิชาการและ กิจกรรมการเรียนการสอน

^