โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายประภาส กุลเกลี้ยง

  หัวหน้างานส่งเสริมประสิทธิภาพครู

 • thumbnail

  นางรชนีกร ระฟ้า

  หัวหน้างานธุรการกลุ่ม

 • thumbnail

  นางสมพร สิงหศิริ

  กรรมการบริหารงานบุคคล

^