โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว

  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

 • thumbnail

  นางมณีรัตน์ พรมคำบุตร

  รองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางสุมาลี เทวฤทธิ์

  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายฉนวน อุทโท

  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายอธิปติ จิตภักดี

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นางแสงจันทร์ สรรพเลิศ

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

^