โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

“A Workshop on Easy Communicative English for Teachers”
วันที่  28  ตุลาคม  2565
การจัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น เป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรสายการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่เป็นพื้นฐานจำเป็นในการสื่อสารเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมคำศัพท์ต่างๆ และเน้นพัฒนาทักษะการพูดโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้คล่องแคล่วและถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^