โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6

^