โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม.กาฬสินธุ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว เยี่ยมห้อ

1
^