บ่าวปรัชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำอธิบาย: CRUT1.BMP

 

พันธกิจ

จัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามความต้องการของชุมชน  และสนองความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน

จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา  การปฏิบัติจริง และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ

. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อการสืบค้นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันโดยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรม

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย

ส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

ประสานความร่วมมือจากชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

๑๐. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๑๑ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงประโยชน์ชองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑๒. จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาทางด้านวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160610-140353.jpg