วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-100512.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1046030639-20160608-091015.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-093143.jpg