บ่าวปรัชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำอธิบาย: CRUT1.BMP

 

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-100512.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-113447.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-094044.jpg