สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyx0rfc-IppBX4p_oxOwinz0mxc2dx9OzFC6PpNY26rnlt7Q/viewform

ประกาศโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาเกาหลี)
รายละเอียด

ประวัติโรงเรียน

ที่ตั้ง ถนนห้วยผึ้ง –นาคู บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46240 โทรศัพท์ 043-869036 พื้นที่ 81 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา เดิมชื่อ โรงเรียนห้วยผึ้ง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2518 เนื่องจากความต้องการของราษฎรในตำบลไค้นุ่น และตำบลคำบง เพราะในขณะนั้นอำเภอกุฉินารายณ์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว (โรงเรียนบัวขาว) ประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวก จากเหตุผลดังกล่าวได้มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งริเริ่มและวิ่งเต้นและประสานงาน เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งประกอบด้วย นายล้ำ อุทโท นายสวัสดิ์ จันทวัติ นายสายทอง อุดรพิมพ์ นายประสิทธิ์ มาตย์ชรา นายบุญเลิศ เขจรแข นายเฉลิม ศรีเจริญ นายอรุณ มาตย์ชรา นายบรรดา กุลนาม และนายอ่อนสา ชุมโท่โล่ ต่อมาได้ตั้งเป็นกรรมการดำเนินงานอีกหลายคน โดยมี นายวุฒิศักดิ์ พลตื้อ เป็นเลขานุการและกรรมการได้ติดต่อขอที่ดินจากนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างอาคารเรียน คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนในช่วงวันที่ 6 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2518 ได้ทำหนังสือถึงกรมสามัญศึกษา และเข้าพบอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.ก่อ สวัสดิพานิช) และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช) ในที่สุดกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเต็มรูปแบบ เปิดสอนสายสามัญ โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 45 คน การจัดการเรียนการสอนในระยะแรกอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งและขอยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาช่วยราชการ 2 ท่านคือ นายบุญชัย บุ่งนาแซง และนายอุทัย ยิ้มน้อย นอกจากนี้ยังมีครูจากโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งมาช่วยสอน 2 ท่าน คือ นายวุฒิศักดิ์ พลตื้อ และนายล้ำ อุทโท วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2520 นายเอนก ยุกตะทัต เดินทางมารับตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 206 ก. จำนวน 8 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2520 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา” และได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 8 ห้องเรียน วันที่ 16 เมษายน 2528 นายพันธุ์ ศรีสุทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมโครงการ มพช. รุ่นที่ 1 ได้รับงบประมาณ 12,300,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ซี เอส 222 ค. 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารประกอบ 2 หลัง วันที่ 18 พฤษภาคม 2527 สิ้นสุดโครงการ มพช. กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็น “ผู้อำนวยการ” ได้ที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา วันที่ 3 ธันวาคม 2530 นายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณ สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล.1 จำนวน 1 หลัง (งบประมาณ 4,500,000 บาท) ได้ที่ดินจากศูนย์พักฟื้นพ่อโคพันธุ์อีก 19 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 นายพจน์ จงสมชัย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ได้งบประมาณจาก ส.ส.ชิงชัย มงคลธรรม สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาขนาด 40 ที่นั่ง

วันที่ 19 มีนาคม 2539 นางพิสมัย อารีย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 48 ที่นั่ง ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา สร้างถนนคอนกรีต

วันที่ 13 มกราคม 2542  นายถวิล พลสาร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 นายชนะ เขจรแข ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  จนถึงปี  พ.ศ.  2555

นางดอกแก้ว  รัชโพธิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จนถึงวันที่  30  กันยายน 2557  และเดือนพฤศจิกายน  2557 นายสมเล็บ  คุ้มหินลาด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จนถึงวันที่  30  กันยายน 2559  เดือนพฤศจิกายน  2559 นายกลวัชร  วังสะอาด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบัน

จากประวัติความเป็นมาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนเกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนับวันก็ยิ่งจะแน่นเฟ้นมากขึ้น

นาฬิกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-093525.jpg