ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา  เดิมชื่อ  โรงเรียนห้วยผึ้ง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดกองมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๐
มิถุนายน   ๒๕๑๘ เนื่องจากความต้องการของราษฎรในตำบลไค้นุ่น และตำบลคำบง  เพราะในขณะนั้น  อำเภอกุฉินารายณ์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว (โรงเรียนบัวขาวประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวก  จากเหตุผลดังกล่าวได้มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งริเริ่มและวิ่งเต้นและประสานงาน  เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยได้ติดต่อขอที่ดินจากนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์  เพื่อใช้เป็นที่สร้างอาคารเรียน  และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบเต็มรูปแบบ  เปิดสอนสายสามัญ  โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๒ ห้องเรียน  ห้องเรียนละไม่เกิน  ๔๕ คน  โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยามีผู้บริหารมาแล้วจำนวน  จำนวน  ๖  คน  และในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีนางดอกแก้ว  รัชโพธิ์  เป็นผู้อำนวยการ  ซึ่งเป็นผู้บริหารคนที่  ๘ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) รวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน  ๘๗๖ คน มี  ๒๔  ห้องเรียน จำนวนครู ๕๕ คน  พนักงานราชการ จำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  ๑  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๑  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  ๓  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๒  คน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษโดยครูไทยในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตออร์ (EIS)  ครบทุกระดับชั้น ระดับละ 1 ห้องเรียน  และจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑,  ๒  และ  ๔,  ๕  ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นปีที่สอง

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-100512.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-113447.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-093525.jpg