กลยุทธ์ในการพัฒนา

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษายึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน  ระบบข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-100512.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1046030639-20160608-091015.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-093143.jpg