สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyx0rfc-IppBX4p_oxOwinz0mxc2dx9OzFC6PpNY26rnlt7Q/viewform

ประกาศโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาเกาหลี)
รายละเอียด

กลยุทธ์ในการพัฒนา

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษายึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน  ระบบข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

นาฬิกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20170522-092658.jpg