บ่าวปรัชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำอธิบาย: CRUT1.BMP

 

กลยุทธ์ในการพัฒนา

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษายึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน  ระบบข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160610-140353.jpg