บ่าวปรัชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำอธิบาย: CRUT1.BMP

 

แนวคิดในการพัฒนา

ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จัดทำขึ้นตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-092339.jpg