แนวคิดในการพัฒนา

ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จัดทำขึ้นตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-100512.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-113447.jpg

ข้าราชการครู

20170522641711644P5211172.JPG