บ่าวปรัชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำอธิบาย: CRUT1.BMP

 

แนวคิดในการพัฒนา

ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จัดทำขึ้นตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-100512.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1046030639-20160608-091015.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-090947.jpg