บ่าวปรัชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำอธิบาย: CRUT1.BMP

 

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาปีการศึกษา 2562
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง จำนวนนักเรียนแขวนลอย
(ทำรอดำเนินการไว้ในปีที่แล้ว)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 0 0 0 0 0 0
รวมอนุบาล 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
รวมประถมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
ปีที่ 1 47 49 96 3 0 0 0
ปีที่ 2 53 50 103 4 0 0 0
ปีที่ 3 43 51 94 4 1 2 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 143 150 293 11
ปีที่ 4 34 68 102 3 0 0 0
ปีที่ 5 33 39 72 3 0 0 0
ปีที่ 6 34 67 101 4 0 0 0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 101 174 275 10
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 0 0 0 0
รวม 244 324 568 21

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-093143.jpg