บ่าวปรัชาสัมพันธ์1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

คำอธิบาย: CRUT1.BMP

 

เป้าหมาย

. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและบริบทของสถานศึกษา

. ใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู

. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

๑๐. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๑๑. ผู้เรียนรู้คุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑๒. จัดแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

นาฬิกา

ผูอำนวยการโรงเรียน

1046030639-20170521-100512.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1046030639-20160608-091015.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160610-140353.jpg