กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
@จำนวนรับ 200 คน
@วันรับสมัคร วันที่ 21-25 มีนาคม 2563
@สอบคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม 2563
@รายงานตัว มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
@จำนวนรับ 160 คน
@วันรับสมัคร วันที่ 21-25 มีนาคม 2563
@สอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2563
@รายงานตัว มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2563

ประกาศโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาเกาหลี)
รายละเอียด

เป้าหมาย

. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและบริบทของสถานศึกษา

. ใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู

. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

๑๐. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๑๑. ผู้เรียนรู้คุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑๒. จัดแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

นาฬิกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-090947.jpg