สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyx0rfc-IppBX4p_oxOwinz0mxc2dx9OzFC6PpNY26rnlt7Q/viewform

ประกาศโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาเกาหลี)
รายละเอียด

เป้าหมาย

. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและบริบทของสถานศึกษา

. ใช้กระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู

. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

๑๐. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๑๑. ผู้เรียนรู้คุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑๒. จัดแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

นาฬิกา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1111111.jpg

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

img_25621216_090353.jpg

ข้าราชการครู

1046030639-20160608-092339.jpg